Přihláška uchazeče o funkci rektora VŠE v Praze

pro volbu Akademickým senátem VŠE v Praze dne 8. listopadu 2021

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. absolvoval v roce 1984 na VŠE v Praze, kde pracoval na katedře finančního účetnictví a auditingu nejprve jako odborný asistent, zástupce vedoucího katedry a v letech 2006-2014 jako vedoucí katedry. V roce 2014 a 2018 byl zvolen děkanem Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. V roce 1993 složil auditorské zkoušky a v letech 2010-2014 byl dvakrát zvolen prvním viceprezidentem Komory auditorů ČR. Od roku 2004 zastupuje Fakultu financí a účetnictví VŠE v Praze v Národní účetní radě a v letech 2004-2010 zastupoval ČR v European Accounting Association. Odborně se specializuje na oblast využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví a auditingu a na regulaci a harmonizaci účetnictví v mezinárodním měřítku a v těchto oblastech je znám výzkumnou, přednáškovou a publikační činností. Úzce spolupracuje s praxí, od roku 2010 je členem poradní komise Ministerstva financí ČR pro účetnictví, členem a předsedou výborů pro audit několika společností. Pracuje v redakčních radách odborných časopisů a je členem vědeckých rad Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomické univerzity v Bratislavě a Mendelovy univerzity v Brně. Hovoří anglicky, německy a rusky a k jeho zálibám patří hudba, výtvarné umění a divadlo.

Portrét Ladislav Mejzlík

Proč jsem se rozhodl kandidovat na rektora?

Vysoká škola ekonomická v Praze byla škola, kterou jsem si vybral po maturitě a po skončení svého studia na ní nepřetržitě pracuji od roku 1984 až do dnešního dne. Samozřejmě, že jsem za celou tuto dobu vykonával současně i jiné činnosti a zastával manažerské, volené či jmenované funkce v jiných institucích a organizacích. Mou povahou je, že nečekám jen na příkazy nadřízených, ale vždy jsem se zajímal o činnost a práci nejrůznějších orgánů nebo odborných komisí školy bez ohledu na to, zda to byla moje povinnost nebo zda jsem z toho měl jakýkoliv prospěch. Tak jsem byl v roce 1991 zvolen do Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví a současně i do Akademického senátu VŠE v Praze, ve kterém jsem pracoval až do roku 2001, a to v posledních letech jako jeho tajemník. Postupně jsem se stal zástupcem vedoucího a vedoucím katedry finančního účetnictví a od roku 2014 jsem byl dvakrát zvolen děkanem Fakulty financí a účetnictví.

Mám tuto školu rád, záleží mi na ní a v tom nejlepším slova smyslu ji považuji za svou alma mater – matku živitelku. Přeji si, aby VŠE byla moderní univerzitou na mezinárodní úrovni a jsem přesvědčen, že jsem během dosavadní kariéry na VŠE i mimo ni získal zkušenosti, které bych chtěl škole vrátit. Proto jsem se rozhodl v nastávajících volbách kandidovat na funkci rektora VŠE.

Budu velmi rád, když mou kandidaturu dle svého uvážení jakýmkoliv způsobem podpoříte.

V Praze 15. října 2021

Ladislav Mejzlík

Stručná charakteristika programových cílů pro funkční období rektora

Aktuální stav

Vysoká škola ekonomická v Praze je respektovanou ekonomickou univerzitou s dlouholetou tradicí předcházející její založení v roce 1953. Na VŠE pracuje v současnosti řada špičkových pracovníků a externích spolupracovníků, jejichž odborné renomé přesahuje národní rozměr České republiky a kteří zabezpečují vedoucí postavení VŠE mezi ekonomickými univerzitami nejen střední a východní Evropy. VŠE je stabilizovaným pracovištěm, které disponuje kvalitním zázemím z hlediska vybavení i financování a je schopna velmi dobře plnit své úkoly jak v oblasti výuky, tak i vědecké a publikační činnosti či mezinárodní spolupráce. Tyto skutečnosti jsou důvodem trvalého zájmu uchazečů o studium na VŠE a také zájmu praxe o její absolventy a jsou naplněním vize VŠE „…zaujmout vedoucí postavení na trhu manažerského, ekonomického a informatického vzdělávání v zemích střední Evropy.“

Cílem je modernizace

Na základě výše uvedeného zhodnocení aktuálního stavu nevidím potřebu revolučních změn v základních činnostech, na kterých fungování VŠE stojí, ani zásadní problémy v jejich zabezpečení, či v organizační struktuře školy. Prvořadým úkolem VŠE pro budoucí období je tedy spíše kvalitativní rozvoj a využití konkurenčních výhod, kterými VŠE disponuje tak, aby se dále zvyšovala její prestiž nejen v národním měřítku, ale i z mezinárodního hlediska. VŠE se potřebuje v řadě svých činností intenzivněji modernizovat. Pro splnění tohoto cíle není nutné vždy hledat vlastní nová řešení, ale je možno se inspirovat obvyklou zavedenou praxí nejlepších univerzit v zahraničí, což je nejen efektivní, ale zvýší to kompatibilitu VŠE s nimi.

Cesta k tomuto cíli vede, podle mého názoru, přes realizaci úkolů uvedených v následujících bodech, při které chci využít nejen zkušeností ze své práce na VŠE od roku 1984 (včetně členství v akademických senátech školy i fakulty, práce v odborných komisích VŠE a funkcích vedoucího katedry a děkana fakulty), ale také manažerských a jiných funkcí, které jsem zastával mimo VŠE.

Základní podmínkou pro fungování VŠE je udržení institucionální akreditace získané v minulém období. Podmínky NAÚ a nároky na její udržení a obnovení budou vyžadovat další zvyšování úrovně systému vnitřního hodnocení kvality a jeho dokumentace, zvyšování úrovně vnitřního „akreditačního“ procesu na fakultách a vyšší kvalitu informačních nástrojů pro jejich podporu, které bude nutno průběžně inovovat.

Z hlediska mezinárodního věhlasu VŠE jsou zcela zásadní všechny již dosažené mezinárodní akreditace a zejména pak úspěšné završení akreditace AACSB, které by mělo proběhnout v roce 2023 a které bude (v případě úspěchu) východiskem k dalším akreditacím. Nezanedbatelnou roli hrají také profesní akreditace, které usnadňují absolventům jejich přechod do praxe, zejména v případě regulovaných profesí.

Z hlediska obsahu výuky považuji za trvalý úkol průběžné inovace struktury a obsahu výuky, zejména v oblasti inovací jednotlivých předmětů, zajištění odborné literatury k jejich studiu, vznik nových předmětů v souvislosti s vývojem jednotlivých odborných disciplín a průběžné rozšiřování výuky odborných předmětů v cizím jazyce.

Za zcela zásadní považuji všechny procesy související s modernizací forem výuky a jejich integraci do aktuálně implementovaného LMS a jeho propojení s ostatními částmi informačního systému VŠE. Zásadní roli v úspěšnosti tohoto projektu bude mít jednak podpora učitelů nejen při prvotním přechodu na „blended learning“, ale také při jeho dalším provozování. Za podstatné považuji také vytvoření „standardů“ takové výuky z hlediska systému vnitřního hodnocení kvality a systému akreditací.

Za důležitý úkol v souvislosti s modernizací výuky považuji velmi těsné propojení pedagogického procesu s praxí, které již různými formami probíhá (mentoring, stáže, praxe, přednášky a výuka odborníků z praxe včetně zahraničních apod.), ale lze dále zvýšit jeho systematičnost, rozsah, kvalitu a efektivnost, což je společným zájmem VŠE i praxe.

Za důležitou prioritu v pedagogické oblasti považuji podporu excelentních studentů a jejich větší zapojení do diskuse o řešení problémů na VŠE, což souvisí i s jejich podporou při jejich aktivním zapojení do orgánů školy nebo dobrovolné činnosti studentských organizací a spolků.

Za neopomitelnou součást pedagogického procesu považuji také placené studijní programy a MBA programy, které byly úspěšně na fakultách zavedeny a přináší pozitivní efekty nejen formou dodatečných finančních zdrojů, ale i v oblasti rozvoje lidských zdrojů, mezinárodní spolupráce a propagace.

V neposlední řadě bych zmínil skutečnost, že zatím co minulé období čelila VŠE demografickému poklesu počtu uchazečů o studium, v budoucím období bude docházet k demografickému návratu silnějších ročníků a tím i počtu uchazečů o studium. Jsem přesvědčen, že to pro VŠE není důvodem k návratu k extenzivnímu rozvoji, ale spíše příležitostí ke zvýšení kvality studia a tím i našich absolventů.

Situace a zejména nároky na kvalitu vědecko-výzkumné a publikační činnosti se rychle mění a hodnocení jejich výstupů je zásadní pro pozici VŠE v rámci ostatních VŠ, pro kvalifikační růst učitelů VŠE, pro národní i mezinárodní akreditační proces, pro získávání grantů a v neposlední řadě má vliv i na velikost finančních zdrojů. Přesto, že se VŠE snaží reagovat na změny vnějších hodnotících kritérií daných metodikou 2017+ a zaměřit se zejména na excelentní publikační výstupy a na mezinárodní výzkumné projekty, je třeba dále věnovat této oblasti zvýšenou pozornost a podporu, protože lze předpokládat, že stávající kritéria budou v období příštích let zpřísňována a modifikována.

Cestou k tomuto cíli není jen získávání nových excelentních vědeckých pracovníků, ale také podpora vlastních učitelů, kteří takové výstupy mají. Dlouhodobě pak podpora doktorského studia cíleným vyhledáváním potenciálních uchazečů a propagací doktorského studia, a to i pro placené doktorské programy vyučované v angličtině. K rozvoji doktorského studia a jeho synergickému efektu s oblastí výzkumu a publikační činnosti může dobře sloužit podpora interních grantových projektů, zapojení doktorandů do nich, publikační činnost v rámci jejich řešení, či podpora postdoktorských programů.

Klíčovým prvkem úspěšnosti VŠE v oblasti vědy bude stále více míra zapojení do mezinárodních vědeckých projektů, k nimž (mimo jiné) vede cesta prostřednictvím vyšší míry zejména dlouhodobé zahraniční výměny učitelů.

VŠE musí podporovat a dále rozvíjet vydávání stávajících vlastních recenzovaných vědeckých časopisů a usilovat o jejich zařazení do seznamů časopisů spravovaných mezinárodními institucemi jako je například seznam Chartered Association of Business Schools (ABS) tak, abychom k publikování v našich časopisech přivedli více zahraničních autorů. Podhoubím pro zapojení do vědecko-výzkumné a publikační činnosti a k mezinárodní spolupráci je také pořádání mezinárodních vědeckých konferencí, letních škol a obdobných akcí na VŠE.

VŠE má vedoucí postavení v počtu výměnných studentů (přijíždějících i vyjíždějících) mezi VŠ v ČR a trvale pracuje na zlepšování systému výběru a podpory těchto studentů. Do budoucnosti je třeba aktivně vyhledávat nové partnerské univerzity a uplatňovat na jejich výběr přísná kvalitativní kritéria.

Slabší stránkou VŠE oproti studentské výměně jsou dlouhodobější výjezdy a zejména příjezdy zahraničních učitelů, pro které se budou muset hledat nové formy a pobídky a které jsou základním východiskem pro účast v mezinárodních vědeckých projektech a grantech a pro excelentní zahraniční publikační činnost. Proto je zásadním úkolem do budoucnosti, jehož plnění v současnosti stále nepovažuji za dostatečné, rozvoj mobility akademických pracovníků, který je zejména v oblasti středně a dlouhodobých výjezdů našich učitelů a hostování zahraničních pracovníků na naší škole nižší ve srovnání s kvalitními VŠ v ČR.

Klíčovou roli ve všech aspektech mezinárodní spolupráce hraje dosažení, resp. udržení prestižních mezinárodních akademických akreditací jako jsou AACSB, EQUIS, EFMS, profesních akreditací a také podpisy dohod o „double degree“ programech s kvalitními zahraničními univerzitami.

Důležitou cestou k moderní vysoké škole je odstranění zbytečné byrokracie a další postup digitalizace ve všech administrativních procesech řízení školy tak, aby se zvýšila efektivnost a uživatelská přívětivost workflow při správě zaměstnaneckých i studentských záležitostí.

Trvalým a dlouhodobým úkolem, jehož plnění považuji za zásadní, je personální rozvoj VŠE ve všech směrech. Zejména se jedná o věkovou a kvalifikační strukturu akademických pracovníků, ale i o osobní rozvoj všech pracovníků VŠE bez ohledu na jejich funkční zařazení. VŠE by měla být „přívětivým“ pracovištěm, které respektuje individuální schopnosti jednotlivých zaměstnanců a je atraktivní nejen možnostmi finančního ohodnocení, ale také organizací práce, pracovním prostředím, zaměstnaneckými benefity apod.

Nejen pro podporu a financování řady aktivit v oblasti rozvoje lidských zdrojů je možno využít projekty evropských a jiných programů, které by měla VŠE aktivně využívat tak jako je tomu již například u stávajících projektů ESF. Specifickou, rychle se rozvíjející oblastí se v tomto ohledu stává soubor aktivit v oblasti sociální odpovědnosti, ekologie, rovnosti, lidských práv, ochrany spotřebitelů apod., které se postupně integrují a propojují do jednoho celku stále častěji označovaného jako ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) a ročně jsou do této oblasti investovány globálně obrovské částky s velkými tempy růstu.

Rezervy, na jejichž odstranění se chci v nadcházejícím funkčním období zaměřit, jsou v oblasti vztahů VŠE s praxí a zejména pak s absolventy. Stávající „ad hoc“ řešení je nezbytné systemizovat například formou pravidelných setkání a exaktním vyhodnocováním a sběrem informací, názorů či požadavků partnerských organizací a absolventů, a to na úrovni celé školy i jednotlivých fakult. Za vhodnou cestu v této oblasti považuji i obnovení systému „corporate chairs“, který již VŠE v minulosti měla.

Za důležitou považuji oblast aktivní a moderní propagace VŠE, která se sice za minulé období zlepšila, ale existují v ní rezervy jak v obsahu, formě i rozsahu.

Důležitým předpokladem pro realizaci vytyčených cílů je zabezpečení nezbytné výše finančních prostředků. Škole se v uplynulých obdobích dařilo zvyšovat svůj celkový rozpočet a udržet počet zaměstnanců přes celkový pokles počtu studentů celé VŠE v Praze. S ohledem na aktuální demografický vývoj návratu silnějších ročníků do vysokých škol a současně vysokých schodků státních rozpočtů může nastat situace, kdy budeme pravidly financování MŠMT postaveni do opačné situace, a to rostoucího počtu studentů při neměnném nebo klesajícím rozpočtu a zároveň rostoucí inflaci. Při řešení této situace může hrát značnou roli udržení stability financování VŠE a zaměření se na zvýšení podílu mimorozpočtových zdrojů.

Práce s absolventy se historicky roztříštila mezi VŠE a její jednotlivé fakulty a bude vyžadovat širší diskusi o jejím uspořádání a podpoře tak, aby fungovala efektivně a zahrnovala další oblasti, které dosud nejsou v jejím rámci řešeny. V této souvislosti považuji za důležité také zlepšení práce se sponzory (kteří jsou velmi často naši absolventi), a to jak po obsahové, tak i organizační stránce.

Závěr

Tyto stručné programové cíle představují heslovité shrnutí hlavních záměrů, na jejichž realizaci bych se zaměřil v případě zvolení. Toto shrnutí neobsahuje argumenty, zdůvodnění ani způsoby jejich realizace, se kterými rád seznámím podrobněji všechny zájemce jednak ve své prezentaci před volbou a zejména v následující debatě, ve které rád odpovím i na případné dotazy.

Veřejná prezentace uchazečů o funkci rektora VŠE v Praze se v souladu s harmonogramem volby vyhlášeným Akademickým senátem VŠE uskuteční ve čtvrtek 21. října 2021 od 16:15 hodin ve Vencovského aule VŠE v Praze a k účasti na ní Vás tímto co nejsrdečněji zvu.

Životopis se základními osobními údaji

Hyacintová 3222/10, 106 00, Praha 10

 • 1980 – 1984

  vysokoškolské studium na VŠE v Praze, obor „ekonomické informace a kontrola“, ukončené státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce na téma „Variantní flexibilní rozpočty nákladů“

 • 1986

  dvousemestrální postgraduální studium vysokoškolské pedagogiky na Ústavu pro rozvoj vysokých škol Praha ukončeno zkouškou a obhajobou závěrečné práce

 • 1991

  dvouměsíční letní škola na Wirtschaftsuniversität Wien na základě stipendia rakouského ministerstva školství – ukončena zkouškou

 • 1993

  auditorská zkouška – získáno osvědčení auditora Komory auditorů České republiky číslo 1107

 • 1998 – 2003

  doktorské studium na VŠE v Praze, obor účetnictví a finanční řízení podniku, ukončeno obhajobou doktorské disertační práce „Soudobé účetní formy a techniky“ a získán titul Ph.D.

 • 2006

  habilitační řízení na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze ukončené získáním titulu docent.

 • 1984 – dosud

  Vysoká škola ekonomická v Praze (asistent a odborný asistent na katedře účetnictví Fakulty financí a účetnictví; od roku 1994 zástupce vedoucí katedry finančního účetnictví, od roku 2006 vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu; od 1. dubna 2014 děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze)

 • 1985 – 1989

  metodik informační soustavy Autoturist Praha

 • 1990

  částečný pracovní úvazek v Investiční bance jako metodik správy portfolia cenných papírů

 • 2010 – 2014

  člen výkonného výboru a první viceprezident Komory auditorů ČR

 • 2016 – dosud

  člen výboru pro audit ČSOB Praha

 • 2016 – dosud

  předseda výboru pro audit ČSOB Pojišťovna

 • 2017 – dosud

  člen dozorčí rady ČSOB Bratislava

 • 2017 – dosud

  předseda výboru pro audit ČSOB Bratislava

 • 2018 – dosud

  předseda výboru pro audit Nemocnice plzeňského kraje

 • 1998 – dosud

  dosud vybudování, garantování a přednášení kurzu „1FU403 Využití počítačů v účetnictví“

 • 2000 – dosud

  příprava a vedení odborných seminářů 1FU561 na téma „Vybrané problémy implementace IFRS v ČR“ a „Využití ICT v účetnictví“

 • 2010 – dosud

  výuka předmětu „Standardizace finančního účetnictví (Standardizace účetních výkazů)“ v doktorském studiu oboru Účetnictví a finanční řízení podniku na FFÚ VŠE v Praze.

 • 2006 – dosud

  školitel doktorandů v doktorském studijním programu „Účetnictví a finanční řízení podniku“ a výuka doktorského předmětu „FU_902 Standardizace finančního účetnictví“

 • 2000 – dosud

  příprava a přednášení kursů celoživotního vzdělávání „Mezinárodně uznávané účetní standardy“ a „Finanční účetnictví pro pokročilé“ pořádané katedrou finančního účetnictví pro veřejnost a rovněž kurzů připravovaných pro konkrétní organizace

 • 1994 – dosud

  lektorský podíl na přípravě auditorů ke zkoušce pro Komoru auditorů ČR, lektorská účast v systému kontinuálního profesního vzdělávání Komory auditorů ČR, přednášky v rámci certifikace účetních Svazu účetních, vedení odborných vzdělávacích seminářů pro Nejvyšší kontrolní úřad a celá řada přednášek pro odbornou veřejnost prostřednictvím nejrůznějších vzdělávacích institucí (BOVA, VOX, IIR, Point Consulting, Controller-Institut, Komora daňových poradců ČR, Specializovaný finanční úřad, Nejvyšší kontrolní úřad, Komora auditorů ČR apod.)

 • 1998 – 1999

  GAČR „Analýza rozdílů účetní soustavy České republiky a mezinárodních účetních standardů, určení priorit jejich řešení“ jako člen řešitelského kolektivu

 • 2001 – 2003

  GAČR „Americké účetní standardy (US GAAP) a jejich role v celosvětové harmonizaci“ jako člen řešitelského kolektivu

 • 2008 – 2010

  GAČR „Analýza nákladů a přínosů přechodu na IFRS v českých veřejně obchodovaných společnostech“, registrační číslo 402/08/0748 jako hlavní řešitel

 • 2010 – 2012

  GAČR „Komparativní analýza národních účetních a daňových systémů v EU s důrazem na přeshraniční fúze“ jako člen řešitelského kolektivu

 • 2012 – 2014

  GAČR „IFRS jako alternativní účetní standardy pro zjištění daňového základu: Dopady na konkurenceschopnost malé otevřené ekonomiky“, registrační číslo P403/12/1901, jako hlavní řešitel

 • 2000 – 2006

  koordinátor a překladatelem podstatné části Mezinárodních standardů účetního výkaznictví a člen redakční rady pro jejich překlady. Od roku 2004 zástupce ČR v Review Committee pro překlady IFRS v EU

 • 2005 – 2007

  podíl na projektu implementace XBRL v České republice – součást 6. rámcového projektu EU pro financování rozvoje informační společnosti v EU

 • 2005 – dosud

  podíl na překladu Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor (IPSAS) pro Nejvyšší kontrolní úřad ČR a člen redakční rady pro správnost překladu těchto standardů jmenované prezidentem NKÚ

 • 2005 -2012

  zapojen do Výzkumného záměru Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze s názvem „Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska – spoluřešitel v podskupině „Mezinárodní harmonizace účetnictví a české účetní standardy“ a vedoucí samostatné podskupiny „Informatizace účetnictví“

 • 1994 – dosud

  člen Evropské účetní asociace (EAA – European Accounting Association)

 • 2004

  člen Executive Committe EAA a generální tajemník 27. výročního kongresu EAA v Praze

 • 2005 – 2011

  zvolen členem EAA Board of Representatives – národním koordinátorem Evropské účetní asociace (EAA) pro ČR

 • 2000 – 2007

  člen Redakční rady pro překlady IFRS do češtiny International Accounting Standards Committee Foundation)

 • 2004 – 2007

  člen výboru pro korekturu překladů IFRS pro Evropskou unii (EU Review Committee)

 • 2005 – 2007

  koordinátor projektu EU pro implementaci XBRL v ČR (součást 6. rámcového programu EU pro rozvoj informační společnosti)

 • 2005 – dosud

  člen Americké účetní asociace (AAA – American Accounting Association)

 • 2005 – dosud

  člen Redakční rady pro překlady IPSAS do češtiny (International Federation of Accountants)

 • 1991 – 1993

  člen Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

 • 1991 – 2001

  člen Akademického senátu VŠE v Praze;

 • 1998 – 2001

  člen Ekonomické komise akademického senátu VŠE v Praze

 • 1998 – 2001

  tajemník akademického senátu VŠE v Praze

 • 2002 – dosud

  člen Poradní skupiny rektora VŠE v Praze pro finance a rozpočet

 • 1993 – dosud

  statutární auditor (člen Komory auditorů ČR, licence č. 1107)

 • 1994 – dosud

  zkušební komisař a člen zkouškových komisí KA ČR, garant za dílčí zkoušku auditorů z ICT pro auditory

 • 2004 – dosud

  člen Výboru pro kontinuální vzdělávání Komory auditorů ČR

 • 2004 – dosud

  zástupce Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze v Národní účetní radě

 • 2010 – 2014

  předseda Výboru pro vnější vztahy Komory auditorů ČR

 • 2010 – 2014

  předseda redakční rady časopisu „Auditor“ vydávaného Komorou auditorů ČR

 • 2010 – 2014

  první viceprezident Komory auditorů ČR

 • 2007 – 2015

  předseda ediční rady časopisu „Acta Oeconomica Pragensia“ vydávaného VŠE v Praze

 • 2015 – dosud

  místopředseda redakční rady časopisu „Auditor“ vydávaného Komorou auditorů ČR

 • 2015 – dosud

  předseda poradní rady časopisu „European Financial and Accounting Journal“ vydávaného Fakultou financí a účetnictví VŠE v Praze

 • 2015 – dosud

  předseda poradní rady časopisu „Český finanční a účetní časopis“ vydávaného Fakultou financí a účetnictví VŠE v Praze

 • 2008 – dosud

  člen vědecké rady Fakulty financí a účetnictví na VŠE v Praze

 • 2010 – dosud

  člen Komise pro koncepce a rozvoj účetnictví a auditu Ministra financí ČR

 • 2014 – dosud

  člen vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

 • 2015 – dosud

  člen vědecké rady Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomické univerzity v Bratislavě

 • 2018 – dosud

  člen vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

 • 1985

  dvouměsíční studijní pobyt na katedře účetnictví Moskevského ekonomicko-statistického institutu

 • 1989

  dvoutýdenní studijní pobyt na katedře účetnictví Hochschulle für Ekonomie Berlin

 • 1991

  dvouměsíční letní škola na Wirtschaftsuniversität Wien na základě stipendia rakouského ministerstva školství – ukončena zkouškou

 • 1994

  měsíční studijní pobyt University of Stirling, Skotsko v rámci výměnného programu Tempus/Phare ukončen zkouškou a diplomem

 • 2006

  přednáškový pobyt na Žitomirské státní technologické univerzitě na téma „Účetní systém ČR a jeho právní regulace“

 • 2010

  přednáškový pobyt na Státní ekonomické univerzitě v Oděse v MBA programu

 • 2014

  výuka kurzu „1FU201 Finanční účetnictví“ v Moskvě v ruštině v rámci studijního programu „Ekonomika a management“ Fakulty podnikohospodářské